Privacy Policy

Therapiepraktijk Reliëf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Ik houd mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Dat betekent dat ik:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik vaag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • De beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Het doorgeven van persoonsgegevens zal altijd in overleg gebeuren;
 • Ik respecteer uw persoonsgegevens.

Als eigenaar van Reliëf, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

 • Inzagerecht;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht op kennisgevingsplicht;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op vernietiging van uw dossier tegen overlegging en bewaring van een schriftelijke bevestiging daarvan.

Persoonsgegevens van mijn klanten, cliënten of leveranciers worden door Reliëf verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht of het behandelplan;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht: het leveren van gezondheidszorg / behandeling / begeleiding en Mediation

Voor de bovenstaande doelstelling kan Reliëf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer (zakelijk en/of privé);
 • Emailadres (zakelijk en/of privé;
 • Geslacht;
 • Indien voor zorgverlening noodzakelijk: etniciteit, religie, seksuele voorkeur, genderidentiteit en gegevens tot strafrechtelijke zaken. Dat kan overigens alleen met uw toestemming;
 • Indien voor coaching of Mediation noodzakelijk: Datum indiensttreding, salaris, arbeidsovereenkomst, secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw gegevens worden door Reliëf digitaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie gedurende maximaal 7 jaren.
 • Zorgdossiers worden 20 jaar bewaard. (wet geneeskundige behandelovereenkomsten). Dit is de wettelijke termijn.
 • Digitale opslag vindt plaats op een gegevensdrager die buiten de praktijkruimte in een afgesloten kluis wordt bewaard.

De gegevens die ik van u ontvang kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Terugkoppeling van een coachingstraject;
 • Bij het betrekken van een derde tijdens een mediationtraject;
 • Het doorgeven van informatie ten behoeve van juridische afhandeling bij mediation.

Ik zal nooit zonder toestemming persoonsgegevens verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld bij een politieonderzoek ben ik verplicht medewerking te verlenen.

Persoonsgegevens delen met derden

Als u mij schriftelijk toestemming geeft mag ik informatie met derden delen.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen verwerk ik alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Beveiliging

Ik heb passende en technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegeven van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alleen Piet Rouw heeft toegang tot de persoonsgegevens en dossiers die worden aangelegd.
 • Ik hanteer gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen;
 • Ik maak back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen hertellen bij fysieke of technische mankementen;
 • Deze back-up wordt separaat buiten de praktijkruimte bewaard;
 • Ik test regelmatig mijn maatregelen

Regels omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke ik van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel hiervan).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door mij over te dragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Ik kan u dan wel vragen om u te legitimeren.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Als wij er samen niet uitkomen dan vind ik dat erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

Contact

Reliëf: Praktijk voor psychosociale therapie, Mediation en coaching

Zevenhuisterweg 8

9311 VB  Nieuw-Roden

Tel: 06-83177773

info@pietrouw.nl